Üretimde Sanal İkiz

Üretimde Sanal İkiz, Yapay Zeka ve IoT Teknolojilerinin Geleneksel Üretime Entegrasyonu... Murat Desticioğlu1,3, Alican Yılmaz4, Prof.Dr.Semih Ötleş1,2 1Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Anabilim Dalı 2Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemelliyet Araştırma Merkezi 3PLM Çözümleri Mühendisi, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4Direktör, Beemobs (Bee Mobility Solutions) Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

13:29:32 | 2023-11-04
Prof.Dr.Semih Ötleş
Prof.Dr.Semih Ötleş       karabayhatice@hotmail.com

1.    Giriş

Geleneksel üretim süreçleri, yeni nesil teknolojilerin hızla gelişimiyle dönüşüme uğramaktadır. Bu dönüşüm sürecinde sanal ikiz, yapay zeka ve IoT teknolojileri, üretimde önemli bir rol oynamaktadır. Sanal ikizler, fiziksel ürün veya sistemlerin dijital bir kopyasını oluşturarak gerçek zamanlı izleme, analiz ve optimizasyon imkanı sunmaktadır. Yapay zeka, büyük veri analitiği ve makine öğrenmesiyle üretim süreçlerinde otomatikleşme, tahminsel analizler ve karar destek sistemleri sağlamaktadır. IoT teknolojileri ise nesnelerin interneti üzerinden cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını ve veri toplamasını sağlayarak üretim süreçlerindeki verimliliği artırmaktadır. Bu makalede, sanal ikiz, yapay zeka ve IoT teknolojilerinin geleneksel üretime entegrasyonu ve sağladığı avantajlar detaylı bir şekilde incelenecektir.

The traditional manufacturing processes are undergoing transformation with the rapid development of next-generation technologies. In this transformation process, the integration of digital twins, artificial intelligence, and IoT technologies plays a significant role in production. Digital twins create a digital replica of physical products or systems, enabling real-time monitoring, analysis, and optimization. Artificial intelligence, combined with big data analytics and machine learning, provides automation, predictive analysis, and decision support systems in production processes. IoT technologies facilitate communication and data collection among devices through the Internet of Things, enhancing efficiency in production processes. This article aims to explore the integration of digital twins, artificial intelligence, and IoT technologies into traditional manufacturing and the advantages they bring.

1.1.  Sanal ikiz, yapay zeka ve IoT teknolojilerinin geleneksel üretimde ihtiyaç duyulma sebepleri

Üretim süreçlerinin optimize edilmesi için gerçek zamanlı veriye ihtiyaç vardır. Sanal ikiz teknolojisi, üretim sürecinin dijital bir kopyasını oluşturarak, gerçek zamanlı veri toplama ve analiz imkanı sağlar. Bu sayede, üretim sürecindeki hataları hızlı bir şekilde tespit edebilir ve verimliliği artırabiliriz. [1][2]

Yapay zeka, karmaşık üretim süreçlerinde veri analitiği ve karar destek sistemi olarak kullanılabilir. Yapay zeka algoritmaları, üretim sürecindeki verileri analiz ederek, hataları tespit etmek, kaliteyi artırmak ve üretim süreçlerini iyileştirmek için kullanılabilir. Örneğin, yapay zeka tabanlı tahmin modelleri kullanarak üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve hataların önceden önlenmesi sağlanabilir.

IoT teknolojisi, üretim sürecindeki ekipmanlar arasında veri paylaşımını ve iletişimi sağlar. Bu sayede, üretim sürecinin daha verimli ve esnek olmasına olanak tanır. Örneğin, üretim makineleri ve sensörler arasında gerçek zamanlı veri alışverişi yapılabilir ve bu veriler üretim sürecinin iyileştirilmesi için kullanılabilir.

Sanal ikizler, üretim sürecinde simülasyon yapma ve optimizasyon için kullanılabilir. Gerçek dünyada yapılan değişikliklerin önceden test edilmesi ve analiz edilmesi, üretim sürecinin daha hızlı ve verimli olmasını sağlar. Sanal ikizler sayesinde, üretim sürecindeki olası problemler önceden tespit edilerek çözümler üretilebilir. [3]

Yine Sanal İkizler, üretim sürecindeki hataların ve arızaların tespiti için kullanılabilir. Gerçek zamanlı verilerin sanal ikizle karşılaştırılması, hataların erken tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlar. Böylece, üretim sürecindeki kesintiler azaltılabilir ve ürün kalitesi artırılabilir.

Müşteri taleplerinin değişkenliği ve kişiselleştirme ihtiyacı, geleneksel üretim süreçlerinde esneklik gerektirir. Sanal ikiz, yapay zeka ve IoT teknolojileri, üretim sürecinin daha esnek ve kişiselleştirilebilir olmasını sağlayarak, müşteri taleplerine daha iyi yanıt verme imkanı sağlar. Örneğin, üretim sürecindeki değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olmak ve farklı ürün varyasyonlarına uygun üretim yapmak mümkün hale gelir. [4][5]

Bu teknolojilerin entegrasyonu, geleneksel üretim süreçlerinde daha yüksek verimlilik, kalite ve esneklik sağlamak amacıyla giderek daha fazla benimsenmektedir. Bu sayede, şirketler rekabet avantajı elde ederken, müşteri memnuniyetini artırma ve pazar taleplerine hızla yanıt verme imkanı bulurlar. [6]

2. Sanal İkiz Teknolojisinin Üretim Sürecindeki Entegrasyonu

2.1. Sanal İkiz Kavramı ve Üretim Sürecine Sağladığı Avantajlar

Sanal ikiz kavramı, gerçek dünyadaki bir nesnenin veya sürecin dijital bir kopyasını oluşturmayı ve onunla etkileşimde bulunmayı ifade eder. Üretim sürecine entegre edildiğinde, sanal ikizler çeşitli avantajlar sağlar. Gerçek zamanlı veri toplama ve analiz yapabilme özelliği sayesinde üretim sürecini daha iyi anlama ve optimize etme imkanı sağlar. Ayrıca, simülasyon ve öngörü modelleri kullanarak değişiklikleri önceden test etme ve hataları tespit etme fırsatı sunar. Sanal ikizler, üretim sürecindeki verimlilik artışı, maliyet azaltma, hata önleme ve kalite iyileştirmeleri gibi bir dizi avantajı beraberinde getirir. Bu nedenle, sanal ikiz kavramının üretim sürecine entegrasyonu, endüstriyel sektörlerde önemli bir dönüşüm ve rekabet avantajı sağlama potansiyeline sahiptir.[7][4][6]

2.2. Sanal ikiz entegrasyonunun verimlilik, iyileştirme ve bakım üzerindeki etkileri

Gerçek zamanlı veri toplama ve analiz yeteneğiyle, sanal ikiz entegrasyonu üretim süreçlerini daha verimli hale getirebilir. Sanal ikizler, farklı iyileştirme stratejilerini önceden test etme imkanı sunar ve bu da verimlilik artışı ve kaynak kullanımının optimize edilmesi anlamına gelir. Ayrıca, bakım yönetimi daha etkin hale gelir. Gerçek zamanlı veri alınarak ekipman durumu takip edilebilir, bakım ihtiyaçları önceden belirlenebilir ve planlı bakım çalışmaları gerçekleştirilebilir. Bu da arıza sürelerinin azalmasını, bakım maliyetlerinin düşmesini ve üretim sürekliliğinin artmasını sağlar. Sanal ikizler, endüstriyel sektörlerde verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim ortamının oluşturulmasına katkı sağlar. [7][1]

3.        Yapay Zekanın Üretimdeki Rolü

Makine öğrenmesi ve veri analitiği gibi yapay zeka teknikleri, üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması için kullanılmaktadır.

Makine öğrenmesi, yapay zekanın bir alt dalıdır ve bilgisayar sistemlerinin verilerden öğrenme yapabilme yeteneğini sağlar. Üretim süreçlerinde, makine öğrenmesi algoritmaları, büyük veri setlerini analiz ederek desenleri tanımlayabilir ve bu desenleri kullanarak gelecekteki olayları tahmin edebilir. Örneğin, üretim hatasının nedenleri veya kalite sorunlarının önceden tespiti gibi konularda makine öğrenmesi kullanılabilir. Bu sayede, üretim süreçlerinde hataların azaltılması, kalitenin iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin kullanılması sağlanabilir.

Veri analitiği ise, büyük veri setlerinin analiz edilerek anlamlı bilgilerin çıkarılması sürecidir. Üretim süreçlerinde kullanılan sensörler, makinalar ve diğer kaynaklardan elde edilen veriler, veri analitiği yöntemleriyle incelenebilir. Bu verilerden elde edilen bilgiler, üretim süreçlerinin izlenmesi, performansın değerlendirilmesi ve hataların tespit edilmesi için kullanılabilir. Örneğin, üretim sürecindeki veri analitiği sayesinde, hatalı üretim ekipmanlarının belirlenmesi ve bakım zamanlamalarının optimize edilmesi mümkün olabilir.[8][9]

Yapay zeka, makine öğrenmesi ve veri analitiği tekniklerinin kullanımıyla üretim süreçlerinde birçok avantaj elde edilir. Bunlar arasında daha iyi verimlilik, hatasız üretim, maliyet tasarrufu, kalite iyileştirmeleri, bakım yönetiminin optimize edilmesi ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verme gibi faktörler bulunmaktadır. [10] Yapay zeka teknolojileri, üretim sektöründe sürekli olarak büyüyen veri miktarı ve karmaşık süreçlerle başa çıkabilme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, yapay zeka, makine öğrenmesi ve veri analitiği, üretimde stratejik bir rol oynamakta ve endüstriyel dönüşümün önemli bir parçası haline gelmektedir.

4.    IoT Teknolojisinin Üretim Sürecindeki Entegrasyonu

IoT (Internet of Things), nesnelerin internete bağlanarak veri alışverişi yapabilme ve kontrol edilebilme yeteneğini ifade eden bir kavramdır. IoT'nin temel amacı, fiziksel dünyadaki nesnelerin dijital dünyayla bağlantılı hale gelerek veri toplama, iletişim kurma ve kontrol edilebilme özelliklerini kazanmasıdır. IoT sistemi genellikle üç temel bileşenden oluşur: sensörler, iletişim ağı ve veri analiz platformları. Sensörler, çevrelerindeki fiziksel olayları algılayarak ölçümler yapar ve bu verileri dijital formatında iletişim ağına aktarır. İletişim ağı, sensörlerden gelen verileri toplar ve internet üzerinden iletişim kurabilme yeteneği sağlar. Veri analiz platformları ise bu toplanan verileri işleyerek anlamlı bilgilere dönüştürür ve kullanıcılar için kullanılabilir hale getirir.              

4.1.           IoT’nin Üretim Sürecine Faydaları

Gerçek zamanlı veri toplama ve analiz imkanı sayesinde üretim süreçleri daha etkin bir şekilde izlenebilir ve kontrol edilebilir hale gelmektedir. Sensörler ve akıllı cihazlar aracılığıyla elde edilen veriler, operasyonel verimlilik artışına katkı sağlar ve hataların hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Ayrıca, IoT sayesinde bakım yönetimi optimize edilir ve arıza riskleri önceden tahmin edilerek önleyici bakım stratejileri uygulanabilir. Tüm bunlar, üretim süreçlerinde verimlilik, kalite ve maliyet avantajları sağlamaktadır.[11][12]

5.    Sanal İkiz, yapay Zeka ve IoT’nin Entegrasyonu

 

Sanal İkiz, Yapay Zeka ve IoT'nin üretim tesisine entegrasyonuyla verim, isabet ve benzeri konularda büyük avantaj sağlanabilmektedir. Bu teknolojilerin birlikte kullanılması, işbirliği ve veri paylaşımı açısından büyük bir öneme sahiptir. Sanal İkiz, gerçek dünyayı simüle eden dijital bir kopya olarak hizmet verirken, Yapay Zeka ve IoT ise gerçek zamanlı veri toplama, analiz ve kontrol yetenekleri sağlar. Bu entegrasyon sonucunda üretim süreçlerinde verimlilik artar, hatalar azalır, zaman tasarrufu sağlanır ve maliyetler optimize edilir. Ayrıca, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesinde belirgin bir artış gözlenir. Teknolojilerin birlikte kullanımı, üreticilere daha verimli, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünler sunma imkanı sağlar. Bu da rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur ve endüstriyel dönüşümü destekler. [9][6][4]

6.    Riskler ve Gelişim

Sanal İkiz, Yapay Zeka ve IoT'nin entegrasyonuyla beraber bazı riskler ve gelişim alanları da ortaya çıkmaktadır. Bu teknolojilerin birlikte kullanımı, veri güvenliği ve gizliliği gibi önemli zorlukları beraberinde getirir. Verilerin güvenli bir şekilde toplanması, işlenmesi ve depolanması için sağlam bir ağ altyapısı ve bütünleşik sistemler gereklidir. Ayrıca, entegrasyon sürecinde karşılaşılan teknik ve uyumluluk sorunları da dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, bu teknolojilerin gelişimi, Endüstri 4.0 ve akıllı fabrika kavramlarına doğru bir ilerlemeyi beraberinde getirir. Üretim süreçlerinin daha otomatik, verimli ve esnek hale gelmesi hedeflenir.

Gelecekte, Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka ve sanal ikizlerin daha da entegre edilmesi ve geliştirilmesi beklenmektedir. Bu teknolojilerin birbirleriyle daha etkileşimli ve uyumlu bir şekilde çalışabilmesi, endüstriyel süreçlerin daha da optimize edilmesine olanak sağlar. Ancak, bu gelişimlerin başarılı olabilmesi için standartlar, güvenlik protokolleri ve yönetişim modelleri gibi önemli unsurların dikkate alınması gerekmektedir. [12][11][14][15][16]

7.    Sonuç

Geleneksel üretim süreçlerinin dönüşümü ve teknolojilerin entegrasyonu günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Sanal ikiz, yapay zeka ve IoT gibi ileri teknolojilerin üretim süreçlerine entegre edilmesi, şirketlere birçok fırsat sunmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde daha verimli, esnek ve sürdürülebilir üretim modelleri geliştirilebilir. Geleneksel üretim süreçlerindeki kısıtlamaların aşılması ve daha akıllı, bağlantılı sistemlerin oluşturulmasıyla birlikte hata oranları düşer, maliyetler azalır ve üretim verimliliği artar. Teknolojilerin entegrasyonu aynı zamanda iş birliğini ve veri paylaşımını da teşvik eder, böylece tedarik zinciri ve üretim süreçleri daha iyi yönetilebilir.

Gelecekteki gelişmeler ve yönelimler, sanal ikiz, yapay zeka ve IoT teknolojilerinin daha da ilerlemesini ve entegrasyonunun daha kapsamlı hale gelmesini sağlayacaktır. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm kavramlarıyla birlikte, üretim süreçleri daha otomatik, veri odaklı ve optimize edilmiş hale gelecektir. Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka ve sanal ikizlerin birbirleriyle daha etkileşimli çalışabilmesi ve büyük veri analitiğiyle desteklenmesi beklenmektedir. Bu gelişmeler, daha akıllı ve bağlantılı fabrikaların ortaya çıkmasını sağlayacak ve endüstriyel süreçlerin daha da iyileştirilmesine olanak tanıyacaktır. Ayrıca, veri güvenliği ve etik konularının da bu gelişmelere paralel olarak önem kazanması beklenmektedir.

Kaynaklar

1. Grieves, M. (2017). The Role of Digital Twins in Manufacturing. In Digital Twin Technologies and Smart Cities (pp. 143-158). Springer.

2. Li, S., Xu, L. D., & Zhao, S. (2017). Industry 4.0: State of the art and future trends. International Journal of Production Research, 55(12), 3609-3629.

3. Wang, J., Wan, J., Zhang, D., Li, D., & Zhang, C. (2016). Towards smart factory for industry 4.0: a self-organized multi-agent system with big data based feedback and coordination. Computer Networks, 101, 158-168.

4. Xu, L. D., Xu, E. L., & Li, L. (2018). Industry 4.0: State of the art and future trends. International Journal of Production Research, 56(8), 2941-2962.

5. Sharma, P., & Gupta, J. N. D. (2018). Internet of things (IoT) applications in supply chain management: A systematic literature review. Technological Forecasting and Social Change, 132, 18-29.

6. Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 3, 18-23.

7. Tao, F., Cheng, J., Qi, Q., Zhang, M., Zhang, H., & Sui, F. (2018). Digital twin-driven product design, manufacturing and service with big data. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 94(9-12), 3563-3576.

8. Suh, S., & Chung, Y. (2018). The role of artificial intelligence in industrial robotics. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 49, 215-220.

9. Salehi, M., & Tavana, M. (2020). Artificial intelligence in manufacturing and service systems: Current trends, challenges, and future directions. Computers & Industrial Engineering, 145, 106532.

10. Hameed, M. A., Waqas, M., Alvi, M. A. A., & Khan, A. (2021). The role of artificial intelligence in smart manufacturing systems: A review. Computers & Industrial Engineering, 155, 107147.

11. Li, S., Xu, L. D., & Wang, X. (2017). IoT-based intelligent perception and access of manufacturing resource toward cloud manufacturing. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 43, 63-76.

12. Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2017). Understanding the Internet of Things: Definition, potentials, and societal role of a fast evolving paradigm. Ad Hoc Networks, 56, 122-140.

13.Dehghantanha, A., Conti, M., & Franke, K. (2018). Internet of things security: Opportunities, challenges, and future directions. Journal of Cybersecurity, 4(2), 1-17.

14. Radanliev, P., & De Roure, D. (2019). Security threats linked to IoT and Industry 4.0. In Trust, Privacy and Security in Digital Business (pp. 281-294). Springer.

15. Fernández-Caramés, T. M., & Fraga-Lamas, P. (2018). A review on the use of blockchain for the Internet of Things. IEEE Access, 6, 32979-33001.

16. Mahmood, A. N., & Heikkilä, J. (2020). Securing the industrial internet of things: challenges, threats, and solutions. Journal of Industrial Information Integration, 20, 100144.

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   semih-otles-sanal-ikiz

Tümü