Endüstri 4.0 ve PLM

Feti ADARa,c, Prof.Dr.Semih Ötleşa,b aEge Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Anabilim Dalı bEge Üniversitesi, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Mükemmeliyet Merkezi cElektronik Ar_Ge Sorumlusu, Politeknik Elektronik

13:29:32 | 2024-06-03
Prof.Dr.Semih Ötleş
Prof.Dr.Semih Ötleş       karabayhatice@hotmail.com

İÇİNDEKİLER

 1. 1.      Giriş
 2. 1.1.   PLM ve Endüstri 4.0

1.2.   PLM’in tarihsel gelişimi

 

1.3.   Endüstrinin ve Endüstri 4.0’ın tarihsel gelişimi

 1. 2.      PLM ve Endüstri 4.0'un İlişkisi
 1. 3.      Endüstri 4.0'ın Bileşenleri

3.1.   Akıllı Fabrikalar

3.2.    Büyük Veri ve Analitik

3.3.   Nesnelerin İnterneti (IoT)

 1. 4.      PLM’in Bileşenleri
 1. 5.      PLM'nin Endüstri 4.0 İçindeki Rolü
 1. 6.      PLM ve Endüstri 4.0 Entegrasyonunun Sağladığı Avantajlar ve Faydalar
 1. 7.      PLM ve Endüstri 4.0'ı Entegre Etmedeki Zorluklar ve Engeller
 1. 8.      Gelecekteki Eğilimler ve Tahminler
 1. 9.      Sonuç ve Öneriler
 1. 10.  Kaynaklar
 1. 1.      Giriş

1.1.PLM ve Endüstri 4.0

 

PLM (Ürün Yaşama Döngüsü Yönetimi), bir ürünün tasarımdan bertaraf edilmesine kadar tüm yaşam döngüsünü yönetmeyi içeren, verimliliği artırmayı ve ürün kalitesini artırmayı amaçlayan bir kavramdır. Ürün yaşam döngüsü boyunca işbirliğini, veri yönetimini ve karar vermeyi kolaylaştıran çeşitli süreçleri, araçları ve teknolojileri kapsar. PLM, tüm ilgili paydaşların doğru ve güncel bilgilere erişmesini sağlayarak verimliliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi ve ürün kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Sorunsuz iletişim ve koordinasyon sağlamak için mühendislik, üretim, tedarik zinciri ve müşteri hizmetleri gibi bir organizasyon içindeki farklı sistemleri ve işlevleri entegre eder. PLM sistemleri genellikle süreçleri kolaylaştırmak ve daha iyi veri alışverişi sağlamak için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) gibi diğer yazılım uygulamalarıyla entegre edilir. PLM'nin Üretim Yürütme Sistemleri (MES) ile entegrasyonunu ifade eden PLM-MES entegrasyonu, sunduğu potansiyel faydalar nedeniyle birçok imalat şirketinin ilgisini çekmektedir

Endüstri 4.0, ileri teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonu ve endüstrilerin dijital dönüşümü ile karakterize edilen dördüncü sanayi devrimini ifade eder. Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Siber-Fiziksel Sistemler (CPS) gibi ileri teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonunu ifade eder. Akıllı fabrikalar oluşturmak ve akıllı üretim sistemlerini etkinleştirmek için siber-fiziksel sistemlerin, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve veri analitiğinin kullanıldığı üretimde bir paradigma değişimini temsil eder.

Endüstri 4.0, makinelerin, ürünlerin ve insanların birbirine bağlanmasını ve iletişimini sağlayarak üretim operasyonlarında artan otomasyon, verimlilik ve esnekliğe yol açar.

Üretimi optimize etmek, kalite kontrolünü iyileştirmek ve tahmine dayalı bakımı sağlamak için kullanılan yapay zeka, robotik, katmanlı üretim, bulut bilişim ve büyük veri analitiği dahil olmak üzere çeşitli teknolojileri ve kavramları kapsar. Endüstri 4.0'ın amacı, değişen pazar taleplerine uyum sağlayabilen, kitlesel özelleştirmeyi mümkün kılan ve yeniliği teşvik edebilen son derece birbirine bağlı ve dijitalleştirilmiş bir üretim ekosistemi oluşturmaktır.

PLM, teknolojilerin ve süreçlerin kuruluşlar içinde entegrasyonunu kolaylaştırarak Endüstri 4.0'ı desteklemede önemli bir rol oynamaktadır. PLM’i Üretim Yürütme Sistemleri (MES) ile entegre etmeyi içeren PLM-MES entegrasyonu, şirketlerin verileri yönetmesini, dijital olgunluğu artırmasını ve çeşitli bilgi sistemi uygulamalarını desteklemesini sağladığı için Endüstri 4.0'da özellikle ilgi çekmektedir. PLM ve Endüstri 4.0'ın birleşimi, şirketlerin ürün geliştirme ve üretim süreçlerinde Endüstriyel IoT, sanal ve artırılmış gerçeklik ve dijital ikizler gibi teknolojilerden yararlanmalarını sağlar.

1.1.PLM’in tarihsel gelişimi

 

PLM (Product Lifecycle Management) sistemlerinin gelişimi

PLM'nin kökleri, ürün tasarım ve geliştirme süreçlerini desteklemek için bilgisayar destekli tasarım (CAD) sistemlerinin tanıtıldığı 1980'lerin başlarına dayanmaktadır. 1990'larda, PLM kavramı, ilk tasarımından nihai elden çıkarılmasına kadar bir ürünün tüm yaşam döngüsünü yönetmek için bütünsel bir yaklaşım olarak ortaya çıktı. PLM sistemlerinin benimsenmesi, 2000'li yılların başında, ürün geliştirme ve üretimde gelişmiş işbirliği, veri yönetimi ve karar verme ihtiyacının etkisiyle ivme kazandı. Yıllar içinde PLM, ürün yaşam döngülerini yönetmedeki etkinliğini artırmak için bulut bilişim, büyük veri analitiği ve dijital ikizler gibi yeni teknolojileri ve yetenekleri birleştirmek üzere gelişti. Günümüzde PLM, çeşitli endüstrilerdeki kuruluşlar için süreçleri kolaylaştırmalarına, verimliliği artırmalarına ve yenilikçi ürünleri pazara daha hızlı getirmelerine olanak tanıyan kritik bir araç olarak kabul edilmektedir. Veri yönetimine odaklanan PDM sistemlerinin aksine, PLM sistemleri, ürün yaşam döngüsü boyunca bilgi yakalama, düzenleme ve yeniden kullanma süreçlerini destekler.

1.1.Endüstrinin ve Endüstri 4.0’ın tarihsel gelişimi

Dördüncü endüstri devrimini incelemenin öncesinde, tarihte yer alan diğer endüstri devrimlerini incelemek gerekmektedir. Endüstri devriminin ilk çıkış yeri İngiltere’dir. Birinci endüstri devrimi İngiltere’den hemen sonra Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika’ya yayılmıştır. Endüstri devrimleriyle birlikte üretimde birçok anlayış değişmiş, yeni kurallar uygulanmaya başlanmış, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine sanayileşme seviyelerine bakıp karar verilmeye başlanmıştır. Sanayileşme, insan ihtiyaçlarına paralel doğanın dönüşümü olarak tanımlanabilmektedir. Tablo1’de dört endüstri devriminin de gerçekleşme tarihleri ve endüstri devrimi kavramının ortaya çıkmasına sebep olan önemli olaylar görülmektedir. Endüstri

4.0’ın günümüzde geçerliliğini koruduğu, devlet politikalarında hızla daha çok yer aldığı, özellikle gelişmiş ülkelerde yer alan belirli işletmelerde Endüstri 4.0 pilot uygulamaların başladığı görülmektedir.

Endüstrinin tarihsel gelişimi, üretim süreçlerinin mekanizasyonu ve buhar gücünün devreye girmesiyle işaretlenen 18. yüzyıldaki sanayi devriminin ilk aşamalarına kadar uzanabilir. Endüstriyel gelişmenin ikinci aşaması, seri üretim, montaj hatları ve otomotiv ve çelik gibi endüstrilerin yükselişi ile karakterize edilen 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında meydana geldi. Savaş sonrası sanayi çağı olarak bilinen üçüncü aşama, elektronik, telekomünikasyon ve otomasyonda gelişmeler gördü ve endüstrilerin artan üretkenliğine ve küreselleşmesine yol açtı. Genellikle Endüstri 4.0 olarak adlandırılan mevcut aşama, IoT, yapay zeka ve veri analitiği gibi ileri teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonundan kaynaklanan dördüncü sanayi devrimini temsil ediyor. Akıllı fabrikalar oluşturmayı ve akıllı üretim sistemlerini etkinleştirmeyi amaçlamaktadır. Endüstri 4.0, üretim operasyonlarında artan otomasyon, verimlilik ve esneklik sağlayan makinelerin, ürünlerin ve insanların birbirine bağlanması ile karakterize edilir. Ayrıca üretimi optimize etmek, kalite kontrolünü iyileştirmek ve öngörücü bakımı sağlamak için dijital teknolojilerin kullanımını vurgulamaktadır. Endüstrinin tarihsel gelişimi, üretim süreçlerinde artan üretkenlik, verimlilik ve yeniliğe yol açan teknolojideki sürekli ilerlemelerle işaretlenmiştir.

 

         İlk kez 2011 yılında Almanya’daki Hannover Fuarı’nda duyuran Endüstri 4.0, son zamanlarda dünya çapında akademisyenler, uygulayıcılar, politikacılar ve hükümet yetkilileri tarafından sürekli dikkate alınan bir konu olmuştur. Endüstri 4.0 kavramını üretim teknolojilerinde otomasyon ve veri transferine yönelik yeni bir trend olarak tanımlamaktadır.

 

 

                                                                     Endüstri 4.0 Yapısı

1.      PLM ve Endüstri 4.0'un İlişkisi

Hem Endüstri 4.0 hem de PLM, üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin ve dijital dönüşümün entegrasyonuna odaklanmaktadır. Her ikisi de üretimi optimize etmek, verimliliği artırmak ve akıllı üretim sistemlerini etkinleştirmek için IoT, veri analitiği ve yapay zeka gibi dijital teknolojilerin kullanımını vurgulamaktadır. Endüstri 4.0 ve PLM, değişen pazar taleplerine uyum sağlayabilen, kitlesel özelleştirmeyi mümkün kılan ve yeniliği teşvik edebilen birbirine bağlı ve dijitalleştirilmiş üretim ekosistemleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Her ikisi de hedeflerine ulaşmada işbirliğinin ve ekip çalışmasının öneminin farkındadır. Endüstri 4.0 proje tabanlı işbirlikçi mühendislik öğrenimini teşvik ederken, PLM işbirlikçi çalışma uygulamalarını vurgular. Hem Endüstri 4.0 hem de PLM, üretim süreçlerinde üretkenliği, kalite kontrolü ve özelleştirmeyi artırmak için siber-fiziksel sistemler, bulut bilişim ve büyük veri gibi çeşitli teknolojilerin entegrasyonunu dikkate alır. Her ikisi de gelişen teknolojik manzaraya ayak uydurmak için sürekli öğrenme ve becerilerin geliştirilmesi ihtiyacını vurgulamaktadır. Endüstri 4.0 ve PLM, ileri teknolojilerin ve yenilikçi uygulamaların benimsenmesi yoluyla imalat endüstrisinde verimliliği, üretkenliği ve rekabet gücünü artırma hedefini paylaşmaktadır.

2.      Endüstri 4.0'ın Bileşenleri

Endüstri 4.0, geleneksel endüstrilerin akıllı ve bağlantılı sistemlere dönüşmesini sağlayan birkaç temel bileşeni kapsar. Endüstri 4.0'ın bileşenleri şunları içerir:

Nesnelerin İnterneti (IoT): Fiziksel cihazların, sensörlerin ve makinelerin internet ile entegrasyonu, veri toplama ve iletişimi sağlar.

Büyük Veri Analitiği: Bağlı cihazlar tarafından üretilen büyük hacimli verileri işlemek ve analiz etmek için gelişmiş analitik tekniklerinin kullanılması, içgörüler ve bilinçli karar verme olanağı sağlar.

Yapay Zeka (AI): Süreçleri otomatikleştirmek, tahminler yapmak ve verimliliği artırmak için akıllı algoritmaların ve makine öğreniminin uygulanması.

Robotik ve Otomasyon: Görevleri hassasiyet, hız ve tutarlılıkla gerçekleştirmek için robotların ve otomatik sistemlerin kullanılması.

Siber-Fiziksel Sistemler (CPS): Fiziksel sistemlerin dijital teknolojilerle entegrasyonu, gerçek zamanlı izleme, kontrol ve optimizasyon sağlar.

Katmanlı Üretim: Daha az atık ve artan esneklik ile karmaşık ve özelleştirilmiş ürünler oluşturmak için 3D baskı ve diğer katkı işlemlerinin kullanılması.

Bulut Bilişim: Ölçeklenebilirlik, işbirliği ve uzaktan erişim sağlayan veri ve uygulamaların internet üzerinden depolanması, işlenmesi ve erişimi sağlar.

Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR): İnsan-makine etkileşimini, eğitimini ve görselleştirmeyi geliştirmek için sürükleyici teknolojilerin kullanımı.

2.1.Akıllı Fabrikalar

Akıllı fabrikalar, geleneksel endüstrileri akıllı ve esnek üretim sistemlerine dönüştürmek için ileri teknolojilerden yararlanan Endüstri 4.0'ın önemli bir bileşenidir. Bu fabrikalar, gerçek zamanlı veri toplama, analiz ve karar vermeyi sağlamak için Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka, büyük veri analitiği ve robotik gibi teknolojileri içerir. Akıllı fabrikalar, siber-fiziksel sistemleri, IoT ve bulut bilişimi entegre ederek üretim süreçlerini optimize edebilir, verimliliği artırabilir ve özelleştirmeyi mümkün kılabilir. Akıllı fabrikalar, son derece otomatik ve esnek üretim ortamları oluşturmak için otomasyon, uyarlanabilirlik ve kendi kendini optimizasyondan yararlanır. Akıllı fabrikalar kavramı, geleneksel endüstrileri ileri teknolojilerin kullanımıyla akıllı ve bağlantılı üretim sistemlerine dönüştürmeyi amaçlayan Endüstri 4.0 vizyonuyla uyumludur .

2.2.Büyük Veri ve Analitik

Büyük Veri, sensörler, sosyal medya ve işlem sistemleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan üretilen büyük hacimli yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri ifade eder. Yüksek hızı, çeşitliliği ve hacmi ile karakterizedir. Analitik, karar vermeyi bilgilendirebilecek ve iş değerini artırabilecek kalıpları, eğilimleri ve içgörüleri ortaya çıkarmak için bu Büyük Veriyi inceleme ve yorumlama sürecini içerir. Veri madenciliği, makine öğrenimi ve tahmine dayalı modelleme gibi Büyük Veri analitik teknikleri, büyük miktarda veriden anlamlı bilgiler çıkarmak için kullanılır. Büyük Veri ve analitiğin Endüstri 4.0 bağlamında entegrasyonu, gerçek zamanlı veri toplama, analiz ve karar verme olanağı sağlayarak iyileştirilmiş operasyonel verimlilik, öngörücü bakım ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerine yol açar.

2.3.Nesnelerin İnterneti (IoT)

Nesnelerin İnterneti (IoT), sensörler, yazılım ve bağlantı ile gömülü fiziksel cihazlar, araçlar, cihazlar ve diğer nesnelerin internet üzerinden veri toplamasını ve alışverişini sağlayan diğer nesnelerin ağını ifade eder. Endüstri 4.0 bağlamında IoT, çeşitli cihaz ve sistemleri birbirine bağlayarak ve entegre ederek akıllı fabrikalarda çok önemli bir rol oynamaktadır. Üretim süreçlerinin otomasyonunu ve optimizasyonunu kolaylaştırarak gerçek zamanlı veri toplama, iletişim ve kontrol sağlar. IoT, siber-fiziksel sistemlerin sorunsuz entegrasyonuna izin vererek akıllı fabrikaların işlemleri uzaktan izlemesini ve kontrol etmesini, verimliliği artırmasını ve öngörücü bakımı mümkün kılmasını sağlar. Ayrıca kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş üretim süreçlerinin uygulanmasını sağlar. Akıllı fabrikalar, IoT'den yararlanarak üretim sürecinin farklı bileşenleri ve aşamalarında daha fazla görünürlük, şeffaflık ve birlikte çalışabilirlik elde edebilir. Bu bağlantı ve veri alışverişi, gelişmiş karar verme, kaynak tahsisi ve genel operasyonel verimlilik sağlar. IoT, Endüstri 4.0'ın öngördüğü gibi geleneksel endüstrilerin akıllı ve bağlantılı üretim sistemlerine dönüştürülmesinde temel bir teknolojidir. Fiziksel ve dijital sistemlerin sorunsuz entegrasyonunu sağlayarak üretkenliği, esnekliği ve duyarlılığı artırır.

3.      PLM’in Bileşenleri

PLM (Ürün Yaşama Döngüsü Yönetimi), bir ürünün yaşam döngüsünü baştan sona yöneten bir süreçtir. Genel  PLM bileşenleri:

Ürün Veritabanı (Product Data Management - PDM): Ürün tasarımı, belgeler, spesifikasyonlar, CAD (Computer-Aided Design) modelleri gibi ürünle ilgili tüm verileri depolar ve yönetir.

Ürün Bilgi Yönetimi (Product Information Management - PIM): Ürünle ilgili genel bilgileri, özellikleri, pazarlama malzemelerini ve diğer ilgili bilgileri yönetir.

Ürün Tasarımı ve Geliştirme:

a. CAD Yazılımları (Computer-Aided Design): Ürün tasarımını destekleyen yazılımlardır.

b. CAE Yazılımları (Computer-Aided Engineering): Ürünün performansını simüle eden yazılımlardır.

c. CAM Yazılımları (Computer-Aided Manufacturing): Ürün üretim süreçlerini destekler.

Proje Yönetimi: PLM sistemi, ürün geliştirme projelerini planlamak, takip etmek ve yönetmek için proje yönetim araçları içerir. PLM'de proje yönetimi, ürün tasarımı, geliştirme, üretim ve bertaraf ile ilgili projelerin başarılı bir şekilde planlanmasını, yürütülmesini ve kontrolünü sağlar.

Kalite Yönetimi: Ürün kalitesini artırmak için kalite kontrol süreçlerini içerir. PLM'de kalite yönetimi, yaşam döngüsü boyunca ürün kalitesini sağlamayı amaçlamaktadır. Gerekli standartları ve müşteri beklentilerini karşılamak için kalite planlaması, denetim ve kontrolü içerir.

Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarikçi ilişkileri, malzeme yönetimi ve tedarik zinciri süreçlerini koordine etmek için kullanılır.

Değişiklik Yönetimi: Ürün tasarımındaki ve süreçlerindeki değişiklikleri yönetir ve belgeler. PLM'deki değişiklik yönetimi, ürün yaşam döngüsündeki mühendislik değişikliklerini, revizyonları ve güncellemeleri yönetmeye odaklanır. Kuruluşların ürün tasarımı ve geliştirmedeki değişikliklerin uygulanmasıyla ilgili zorlukları ve dirençleri aşmalarına yardımcı olur.

Belge Yönetimi: Çeşitli belgelerin (talimatlar, spesifikasyonlar, test raporları, vb.) oluşturulması, saklanması ve paylaşılması için bir platform sağlar.

Entegrasyon ve Arayüzler: PLM sistemi genellikle diğer iş sistemleriyle (ERP, CRM gibi) entegre olabilir ve kullanıcıların verileri kolayca paylaşmalarına olanak tanıyan arayüzleri içerir.

Eğitim ve Destek: Kullanıcıların sistemle etkileşimde bulunmalarını ve PLM süreçlerini daha iyi anlamalarını sağlamak için eğitim ve destek bileşenleri de önemlidir.

 

4.      PLM'nin Endüstri 4.0 İçindeki Rolü

PLM (Ürün Yaşama Döngüsü Yönetimi), ileri teknolojilerin ve dijital dönüşümün üretim süreçlerine entegrasyonunu sağlayarak Endüstri 4.0'da önemli bir rol oynamaktadır. PLM, tasarım ve geliştirmeden , üretim ve hizmete kadar ürün yaşam döngüsünün farklı aşamalarında sorunsuz bilgi akışını ve işbirliğini kolaylaştırır. Tasarım özellikleri, malzeme listeleri ve üretim talimatları dahil olmak üzere ürün verilerinin verimli yönetimini destekleyerek ürün yaşam döngüsü boyunca doğruluk ve tutarlılık sağlar. PLM sistemleri, IoT, veri analitiği ve yapay zeka gibi Endüstri 4.0 teknolojileriyle entegre olabilir ve üretim süreçlerinin gerçek zamanlı izleme, tahmine dayalı bakım ve optimizasyonu sağlar. Veri yönetimi ve işbirliği için merkezi bir platform sağlayarak PLM, tasarımcılar, mühendisler, tedarikçiler ve müşteriler dahil olmak üzere farklı paydaşlar arasındaki iletişimi ve koordinasyonu geliştirir. PLM ayrıca Endüstri 4.0'da yalın ilkelerin uygulanmasını destekleyerek verimli ve çevik ürün geliştirme, özelleştirme ve sürekli iyileştirme sağlar. Genel olarak, PLM, Endüstri 4.0 bağlamında üretim süreçlerinin dijital dönüşümünü ve optimizasyonunu sağlamada kritik bir rol oynamaktadır.

5.      PLM ve Endüstri 4.0 Entegrasyonunun Sağladığı Avantajlar ve Faydalar

Maliyet azaltma: PLM ve Endüstri 4.0'ın entegrasyonu, verimli kaynak kullanımı, optimize edilmiş üretim süreçleri ve öngörücü bakım sağlayarak maliyet tasarrufuna yol açar.

Hızlı ürün geliştirme: Endüstri 4.0 teknolojileriyle entegre PLM sistemleri, gerçek zamanlı işbirliğini, veri paylaşımını ve kolaylaştırılmış iş akışlarını kolaylaştırarak ürün geliştirme döngülerini hızlandırır.

Kalite iyileştirme: PLM ve Endüstri 4.0 kombinasyonu, proaktif kalite kontrol ve sürekli iyileştirme sağlayan gerçek zamanlı izleme, veri analizi ve öngörücü bakım sağlar.

Rekabet avantajı: PLM ve Endüstri 4.0'ın entegrasyonu çevikliği, özelleştirme yeteneklerini ve yeniliği artırarak şirketlerin pazar taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermesini ve rekabet avantajı elde etmesini sağlar.

6.      PLM ve Endüstri 4.0'ı Entegre Etmedeki Zorluklar ve Engeller

Entegrasyonun karmaşıklığı: PLM ve Endüstri 4.0 teknolojilerini entegre etmek, farklı sistemleri, veri formatlarını ve süreçleri hizalamanın karmaşıklığı nedeniyle zor olabilir.

Veri yönetimi: Endüstri 4.0 teknolojileri tarafından üretilen büyük hacimli verileri yönetmek zor olabilir. Ürün yaşam döngüsü boyunca veri doğruluğunu, güvenliğini ve erişilebilirliğini sağlamak, sağlam veri yönetimi stratejileri gerektirir.

Beceri ve uzmanlık: PLM ve Endüstri 4.0'ı uygulamak, her iki alanda da uzmanlığa sahip yetenekli profesyoneller gerektirir. Kuruluşlar, bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanmak için gerekli becerilere sahip çalışanları bulma ve eğitme konusunda zorluklarla karşılaşabilirler.

Değişim yönetimi: PLM ve Endüstri 4.0'ı benimsemek süreçlerde, iş akışlarında ve organizasyon kültüründe önemli değişiklikleri içerir. Değişime karşı direnci yönetmek ve sorunsuz geçişi sağlamak zor olabilir.

Birlikte Çalışabilirlik: Sorunsuz entegrasyon için farklı sistemler, cihazlar ve platformlar arasında birlikte çalışabilirliğin sağlanması çok önemlidir. Bununla birlikte, uyumluluk sorunları ve standartlaştırılmış protokollerin eksikliği zorluklar yaratabilir.

Maliyet ve yatırım: PLM ve Endüstri 4.0 teknolojilerinin uygulanması altyapı, yazılım ve eğitime önemli yatırımlar gerektirir. Kuruluşlar maliyetleri haklı çıkarma ve yatırım getirisi sağlama konusunda zorluklarla karşılaşabilir.

Siber güvenlik: Artan bağlantı ve veri paylaşımı ile PLM ve Endüstri 4.0 entegrasyonu siber güvenlik riskleri doğurur. Hassas verileri korumak ve bağlı sistemlerin güvenliğini sağlamak kritik bir zorluktur.

Eski sistemler: PLM ve Endüstri 4.0 teknolojilerini entegre etmek, mevcut eski sistemlere sahip kuruluşlar için zor olabilir. Eski sistemleri yeni teknolojilerle uyumlu hale getirmek için yükseltmek veya değiştirmek engeller oluşturabilir.

7.      Gelecekteki Eğilimler ve Tahminler

PLM ve Endüstri 4.0 entegrasyonunun, maliyet düşürme, hızlı ürün geliştirme, kalite iyileştirme ve rekabet avantajı açısından önemli faydalar sağladığı için gelecekte büyümeye devam etmesi bekleniyor. Entegrasyon ve veri yönetimi zorluklarının karmaşıklığı, teknolojideki ilerlemeler ve standartlaştırılmış protokollerin geliştirilmesi yoluyla ele alınması muhtemeldir. Hem PLM hem de Endüstri 4.0'da uzmanlığa sahip vasıflı profesyonellere olan talebin artması ve bu talebi karşılamak için eğitim programlarının ve eğitim girişimlerinin geliştirilmesine yol açması beklenmektedir. Değişim yönetimi stratejileri, başarılı uygulamada önemli bir rol oynamaya devam edecek ve kuruluşlar sorunsuz geçişleri kolaylaştırmak için etkili iletişim, çalışan bağlılığı ve eğitime odaklanacaktır. Birlikte çalışabilirlik sorunları, farklı sistemler ve platformlar arasında sorunsuz entegrasyon sağlayan ortak standartların ve çerçevelerin geliştirilmesi yoluyla hafifletilebilir. Siber güvenlik önlemleri, PLM ve Endüstri 4.0 ile ilişkili artan bağlantı ve veri paylaşımını ele almak için gelişmeye devam edecek ve hassas bilgi ve sistemlerin korunmasını sağlayacaktır. Teknolojideki sürekli ilerlemelerin ve PLM ve Endüstri 4.0'ın artan benimsenmesinin maliyetleri düşürmesi ve bu teknolojileri daha geniş bir kuruluş yelpazesi için daha erişilebilir hale getirmesi bekleniyor. PLM ve Endüstri 4.0'ın geleceği, yapay zeka, makine öğrenimi ve gelişmiş analitik gibi alanlarda daha fazla ilerleme potansiyeline sahiptir ve üretim süreçlerinde daha da fazla optimizasyon ve otomasyon sağlar. PLM ve Endüstri 4.0'ı entegre etmenin faydalarının, sağlık, lojistik ve enerji gibi diğer endüstrilerdeki potansiyel uygulamalarla üretimin ötesine geçmesi muhtemeldir. PLM ve Endüstri 4.0 teknolojilerinin Türkiye'de ve küresel olarak devam eden geliştirilmesi ve uygulanması, endüstriyel üretimin geleceğini şekillendirmeye, yenilik, verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya devam edecektir.

8.      Sonuç ve Öneriler

Akıllı fabrikaların ve Ürün Yaşama Döngüsü Yönetimi (PLM) sistemlerinin uygulanmasında proje yönetimi, değişim yönetimi ve kalite yönetiminin önemini vurgulamaktadır. Akıllı fabrikalarda ve PLM'de proje yönetimi, ileri teknolojilerle ilgili projelerin başarılı bir şekilde planlanmasını, yürütülmesini ve kontrolünü ve geleneksel endüstrilerin akıllı üretim sistemlerine dönüştürülmesini sağlar. Değişim yönetimi, akıllı üretime geçiş sırasında organizasyonel ve kültürel değişiklikleri yönetmede çok önemli bir rol oynar ve kuruluşların yeni teknolojileri ve süreçleri benimsemekle ilgili zorlukları ve dirençleri aşmalarına yardımcı olur. Akıllı fabrikalarda ve PLM'de kalite yönetimi, ürünlerin kalite planlaması, denetim ve kontrol yoluyla gerekli standartları ve müşteri beklentilerini karşılamasını sağlamaya odaklanır. Bu yönetim uygulamaları, akıllı fabrikalarda ve PLM sistemlerinde verimli ürün geliştirmeye, gelişmiş işbirliğine ve gelişmiş ürün kalitesine katkıda bulunur.

PLM (Ürün Yaşama Döngüsü Yönetimi) ve Endüstri 4.0, işletmelerin verimliliğini ve etkinliğini artırabilen tamamlayıcı kavramlardır. PLM, tasarımdan bertaraf edilmesine kadar bir ürünün tüm yaşam döngüsünü yönetmeye odaklanırken, Endüstri 4.0, ileri teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonunu ifade eder. PLM, Endüstri 4.0 teknolojilerinin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan ürün verilerini, süreçleri ve işbirliğini yönetmek için bir çerçeve sağlar. Yapay zeka, büyük veri analitiği ve robotik gibi Endüstri 4.0 teknolojileri, PLM sistemlerinin yeteneklerini geliştirebilir, gerçek zamanlı veri analizi, tahmine dayalı bakım ve otomatik karar verme olanağı sağlayabilir. PLM ve Endüstri 4.0'ın birleşimi, geliştirilmiş ürün geliştirme, artan üretkenlik, pazara sunma süresinin kısalmasına ve müşteri memnuniyetinin artmasına yol açabilir. PLM ve Endüstri 4.0 işletmeler için kritik öneme sahiptir, çünkü şirketlerin gelişmiş teknolojilerden yararlanarak ve ürün geliştirme ve üretim süreçlerini optimize ederek dijital çağda rekabetçi kalmalarını sağlarlar. PLM ve Endüstri 4.0'ın entegrasyonu, işletmelerin değişen pazar taleplerine uyum sağlaması ve rekabet avantajını sürdürmesi için gerekli olan maliyet tasarrufu, iyileştirilmiş kalite, artan esneklik ve daha hızlı yenilik ile sonuçlanabilir.

9.      Kaynaklar

1-      Vila, C., Ugarteb, D., Ríos, J., & Abellán, J.V. (2017). "Project-based collaborative engineering learning to develop Industry 4.0 skills within a PLM framework." In Manufacturing Engineering Society International Conference 2017 (MESIC 2017), June 28-30, Vigo, Spain. Procedia Manufacturing, 13, 1269–1276. doi: 10.1016/j.promfg.2017.09.050.

2-      Duda, J., Oleszek, S., & Santarek, K. (2022). "Product Lifecycle Management (PLM) in the Context of Industry 4.0." In J. Trojanowska et al. (Eds.), MANUFACTURING 2022, LNME, pp. 171–185. Springer Nature Switzerland AG. DOI: 10.1007/978-3-030-99310-8_14.

3-      El Faydy, N., & El Abbadi, L. (2023). "Interpretive structural modelling of critical success factor for lean product lifecycle management in industry 4.0." International Journal of Production Management and Engineering, 11(1), 65-72. https://doi.org/10.4995/ijpme.2023.18840.

4-      Özsoylu, A. F. (2017). "Endüstri 4.0" [Industry 4.0]. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, ss.41-64.

5-      Özden, H. (2016). "Endüstriyel Mal ve Hizmet Üretimlerinde PDM, PLM Uygulamaları." Mühendis ve Makina, cilt 57, sayı 672, s. 34-43

6-      Kamber, E., & Bolatan, G. İ. S. (2019). "ENDÜSTRİ 4.0 TÜRKİYE FARKINDALIĞI" ["INDUSTRY 4.0 AWARENESS IN TURKEY"]. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute, Cilt: 11, Sayı: 30, s. 836-847. DOI: 10.20875/makusobed.630453.

7-      D’Antonio, G., Macheda, L., Bedolla, J. S., & Chiabert, P. (2017). "PLM-MES Integration to Support Industry 4.0." In J. Ríos et al. (Eds.), PLM 2017, IFIP AICT 517, pp. 129–137. Published by Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-72905-3_12.

 8-      Stark, J. (2020). Product Lifecycle Management (Volume 1): 21st Century Paradigm for Product Realisation (Fourth Edition). Decision Engineering Series. Series Editor: Rajkumar Roy, School of Mathematics, Computer Science and Engineering (MCSE), City University, London, UK. Published by Springer Nature Switzerland AG. DOI: 10.1007/978-3-030-28864-8_16

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   semih-otles-plm

Tümü